Leczenie czynnikami pobudzającymi erytropoezę u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w 3.-5. stadium – wyniki ogólnopolskiego badania wieloośrodkowego Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
1 Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman 2 Pododdział Dializ I Kliniki Chorób Dzieci Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Walentyna Zoch-Zwierz 3 Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska 4 Klinika Nefrologii Dziecięcej USD w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek A. Pietrzyk 5 Klinika Nefrologii Dziecięcej w Lublinie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska 6 Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ w Toruniu. Kierownik: dr n. med. Roman Stankiewicz 8 Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska 9 Klinika Pediatrii i Nefrologii UM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Roszkowska-Blaim 10 Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IPCZD w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda 11 Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Katarzyna Ziora 12 Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ dla Dzieci i Młodzieży SSPZOZ w Szczecinie. Kierownik Oddziału: dr n. med. Tomasz Jarmoliński 13 Klinika Pediatrii, Diabetologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski 14 Zakład Dydaktyki Pediatrii, IV Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Jander, Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polski, ul. Rzgowska 281/289, 93‑338 Łódź, tel.: 42 271 20 03, faks: 42 271 10 91, e-mail: ajander@wp.pl Praca finansowana ze środków własnych
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 156-163
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE
Wstęp: Choć czynniki stymulujące erytropoezę (ESA) są stosowane od wielu lat w leczeniu niedokrwistości nerkopochodnej u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, niewiele jest badań oceniających skuteczność takiego leczenia u dzieci. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia ESA u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w Polsce, zarówno w okresie przeddializacyjnym, jak i dializacyjnym. Materiał i metoda: Badanie prospektywne, prowadzone od 1.11.2008 do 30.04.2009 r., ankietowe. Ankiety rozesłano do 12 ośrodków prowadzących leczenie dzieci z PChN zarówno dializami, jak i w okresie przeddializacyjnym. Pytania dotyczyły między innymi podstawowych danych chorego, przyczyny choroby nerek, wieku rozpoczęcia leczenia dializacyjnego, rodzaju stosowanej erytropoetyny, suplementacji żelaza, stężenia hemoglobiny. Wyniki: Analizą objęto 117 dzieci leczonych dializami i 35 w okresie przeddializacyjnym. W obu grupach stosowano głównie erytropoetynę beta (odpowiednio 74% i 77%) – mediana odpowiednio 99 (62‑142) i 77 (43‑98) IU/kg/tydzień. Średnie stężenie hemoglobiny wynosiło 10,9±1,6 g/dl u dzieci dializowanych i 11,2±1,1 g/dl w predializie. W grupie dializowanych 48% osiągnęło zalecane wartości hemoglobiny, w grupie leczonych zachowawczo – 71%. Wnioski: Badanie wykazało niedostateczną skuteczność leczenia niedokrwistości nerkopochodnej prou dializowanych dzieci w Polsce. Obecność zakażenia, zaawansowanie niedokrwistości na początku leczenia oraz niedostatecznie wysoka dawka erytropoetyny były czynnikami ryzyka niepowodzenia leczenia.
Słowa kluczowe: niedokrwistość, przewlekła choroba nerek, dzieci, czynniki stymulujące erytropoezę, leczenie