Farmakoterapia krwawienia pochodzenia nieżylakowego z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Adres do korespondencji: Dr n. med. Krzysztof Kurek, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, tel.: 85 746 82 34, faks: 85 746 85 06, e-mail: krzysztof.kurek@umb.edu.pl
Praca finansowana ze środków własnych

Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 15–24
STRESZCZENIE

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest powszechnym stanem nagłym w gastroenterologii, wymagającym szybkiego wdrożenia właściwego postępowania. Do najczęstszych przyczyn omawianej grupy krwawień zalicza się chorobę wrzodową, nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka i przełyku oraz żylaki żołądka i przełyku. U wszystkich chorych z objawami krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego zalecane jest wykonanie diagnostycznej i/lub terapeutycznej gastroskopii w ciągu 24 godzin od przyjęcia do szpitala. Początkowe leczenie farmakologiczne obejmuje resuscytację płynową, stabilizację hemodynamiczną chorego oraz podanie inhibitora pompy protonowej (proton pump inhibitors, PPI) (80 mg w bolusie) przed wykonaniem gastroskopii, co zmniejsza aktywność znamion krwawienia. Chorzy przyjmujący doustne antykoagulanty przed wykonaniem endoskopii wymagają ponadto wyrównania parametrów krzepnięcia. Stosowanie dużych dawek PPI (8 mg/godz. przez co najmniej 72 godziny) po uzyskaniu endoskopowej hemostazy warunkuje utrzymanie pH w żołądku powyżej 6, co umożliwia stabilizację skrzepu. H. pylori jest udokumentowanym czynnikiem ryzyka rozwoju wrzodów trawiennych, dlatego zaleca się przeprowadzenie terapii eradykacyjnej już w momencie wznowienia żywienia doustnego. Powyższe postępowanie obniża częstość nawrotu krwawienia nieżylakowego z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pomimo tego krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego ciągle obarczone jest znacznym ryzykiem powikłań i zgonu chorego. Celem niniejszej pracy był przegląd obecnie dostępnych zaleceń i wytycznych postępowania w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego pochodzenia nieżylakowego.

Słowa kluczowe: krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, inhibitory pompy protonowej, Helicobacter pylori, wrzód trawienny, leki prokinetyczne