Wykonanie protezy ucha z wykorzystaniem systemu CAD/CAM
1 Maxillofacial Prosthetics, Prosthodontic Unit, School of Dental Sciences, Health Campus, Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Orthodontic Department, College of Dentistry, Jouf University, Sakaka, KSA, Saudi Arabia
Adres do korespondencji: Dr. Nafij Bin Jamayet, BDS, Grad. Dip. Clin. Sc, M. Sc. Dent, Senior Lecturer, Maxillofacial Prosthetic Service, School of Dental Sciences, Health Campus, Universiti Sains Malaysia, 16150, Kota Bharu, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia, tel.: +601110696358, fax: +609-7642026, e-mail: dr.nafij@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 327–331
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0057
STRESZCZENIE

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie techniki projektowania i wytwarzania protezy ucha z wykorzystaniem metody wspomaganej komputerowo (computer-aided design/computer-aided manufacturing, CAD/CAM) oraz porównanie jej z techniką konwencjonalną. Wstęp: Zastosowanie szybkiego prototypowania do produkcji protez poprzedzonej wygenerowaniem projektu protezy ucha z użyciem danych tomografii komputerowej pacjenta to obecnie najnowsze, zaawansowane technologie. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 6-letniego chłopca z wrodzonym brakiem prawego ucha. Zdrowe lewe ucho zostało odzwierciedlone i wydrukowane przy użyciu drukarki trójwymiarowej (3D). Ponieważ po chorej stronie znajdowała się tylko pozostałość tkanki i brak było wzorca, model ucha wykonano w wosku. Zastosowanie systemu CAD/CAM wyeliminowało konwencjonalną technikę polegającą na uzyskiwaniu odcisku zdrowego ucha jako modelu – w ten sposób procedura została uproszczona, zapewniając szybkie wykonanie protezy. Wnioski: Wymiary, kształt i anatomiczny kontur protezy ucha były bardzo zbliżone do parametrów normalnego ucha. Uzyskany wynik sugeruje, że system CAD/CAM do wytworzenia protezy ucha na podstawie danych z tomografii komputerowej może być wykorzystywany w warunkach klinicznych. Znaczenie kliniczne: W powyższym przypadku zastosowane techniki szybkiego prototypowania dały najwyższy możliwy poziom dokładności rozmiaru, kształtu i położenia protezy. Zmniejszyły się także – w porównaniu z konwencjonalną techniką – liczba wizyt lekarskich pacjenta oraz czas produkcji.

Słowa kluczowe: system CAD/CAM, model 3D, dane uzyskane na podstawie tomografii komputerowej, odzwierciedlenie, proteza ucha, szybkie prototypowanie, silikon