Pęcherzykowa wysypka u 5-letniego chłopca z dusznością
1 Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
2 Studenckie Koło Naukowe „Febris” przy Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Magdalena Okarska-Napierała, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-092 Warszawa, tel.: +48 22 317 90 33, e-mail: magda.okarska@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 407–411
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0070
STRESZCZENIE

Powikłania skórno-śluzówkowe, obejmujące m.in. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa–Johnsona czy toksyczną nekrolizę naskórka, mogą się rozwinąć nawet u jednej trzeciej chorych zakażonych Mycoplasma pneumoniae. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 5-letniego chłopca, u którego zapalenie płuc o etiologii M. pneumoniae miało nietypowo ciężki przebieg, natomiast towarzyszące objawy skórno-śluzówkowe pozwoliły ustalić właściwe rozpoznanie. Wykwity typu „tarczy strzelniczej”, z możliwym rozwojem pęcherzy, a także nasilone zmiany w obrębie śluzówek u dziecka z cechami infekcji dróg oddechowych powinny nasuwać podejrzenie zakażenia atypowego.

Słowa kluczowe: pozaszpitalne zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego, atypowy patogen, zapalenie naczyń, zapalenie błon śluzowych, rozpoznanie