Wpływ bruksizmu w czasie snu na powstawanie pierwotnych bólów głowy u dzieci – przegląd literatury z lat 2013–2018
1 Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
2 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
3 Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
Adres do korespondencji: Michał Ginszt, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, tel.: +48 602 533 723, e-mail: michalginszt@umlub.pl
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 374–377
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0064
STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Bóle głowy są częstym problemem u dzieci i młodzieży i stanowią główną przyczynę absencji szkolnej. U dzieci występują najczęściej pierwotne bóle głowy (migrena, napięciowe bóle głowy, neuralgia), które mogą być następstwem parafunkcji w postaci bruksizmu – zaciskania zębów w czasie snu i w okresie czuwania. Celem niniejszego przeglądu było określenie związku pomiędzy występowaniem epizodów bruksizmu i pierwotnych bólów głowy u dzieci. Materiał i metoda: Materiał do niniejszego przeglądu stanowiły prace wyszukane w bazach publikacji naukowych PubMed, ResearchGate i Google Scholar niezależnie przez dwóch autorów. W celu identyfikacji odpowiednich opracowań wyszukiwanie zostało przeprowadzone przy użyciu kombinacji słów kluczowych: bruxism, children, headache (według Medical Subject Headings). Do niniejszego przeglądu zostały zakwalifikowane dwie prace badawcze. Wyniki: Dzieci, u których zdiagnozowano epizody bruksizmu, cechowały się większym ryzykiem wystąpienia pierwotnego bólu głowy. Bruksizm senny był zaś częściej stwierdzany u dzieci, u których występowały epizody migrenowych bólów głowy. Jednak według kryteriów oceny przyjętych w tym przeglądzie wyniki analizowanych prac zostały ocenione jako „umiarkowana wartość dowodów”. Wnioski: Biorąc pod uwagę wartość dowodów naukowych oraz wielkość badanych grup w analizowanych pracach badawczych, nie można potwierdzić związku pomiędzy bruksizmem a pierwotnymi bólami głowy u dzieci. Konieczne są dalsze badania dotyczące zależności występowania bruksizmu i pierwotnych bólów głowy u dzieci.

Słowa kluczowe: bruksizm, dzieci, bóle głowy