Ocena surowiczego stężenia cynku u często chorujących dzieci z regionu łódzkiego

1 Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
2 Laboratorium Synevo, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Łódź, Polska
Adres do korespondencji: Prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach, Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź, tel.: +48 42 207 47 26, faks: +48 42 677 63 58, e-mail: alergol@kopernik.lodz.pl

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 83–86
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0014
STRESZCZENIE

Infekcje, szczególnie układu oddechowego, występują bardzo często u dzieci z terenów o wysokim współczynniku zanieczyszczenia powietrza, a przy niedojrzałym układzie odpornościowym częstość zakażeń jest jeszcze większa. Cynk pełni ważną funkcję w procesach regulacji wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Pierwiastek ten bierze udział w produkcji białek, gojeniu ran, syntezie DNA i podziałach komórkowych oraz jest niezbędny w procesie rozwoju i aktywacji limfocytów T. Niedobór cynku zaburza fagocytozę, zabijanie wewnątrzkomórkowe oraz produkcję cytokin przez makrofagi. Celem pracy była ocena surowiczego stężenia cynku u często chorujących dzieci z regionu łódzkiego, diagnozowanych na Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka. Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 60 dzieci często chorujących (≥6 infekcji układu oddechowego/6 miesięcy) oraz 60 dzieci zdrowych w wieku 1–18 lat. U wszystkich pacjentów oznaczono surowicze stężenie cynku metodą spektrometrii płomieniowej. Wyniki: U blisko 40% dzieci z nawracającymi infekcjami stwierdzono niskie surowicze stężenia cynku (<70 μg/dl). Nie odnotowano statystycznie istotnych różnic w stężeniu badanego pierwiastka w zależności od płci. W analizie wieloczynnikowej wykazano istotne różnice w surowiczym stężeniu cynku między grupą kontrolną a grupą z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych (p = 0,044). Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że niedobór cynku jest częsty u dzieci z nawracającymi infekcjami układu oddechowego z regionu łódzkiego.

Słowa kluczowe: cynk, dzieci, infekcja